Top
ยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตร  ภายใต้แผนพัฒนาเกษตรกรรมจังหวัดตาก

วิสัยทัศน์
           ผลผลิตทางการเกษตรมีคุณภาพระดับสากล สร้างรายได้ที่มั่นคง เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
 
พันธกิจ
          1.) พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
          2.) ส่งเสริมการนำระบบเกษตรทฤษฎีใหม่ ระบบเกษตรผสมผสาน ระบบเกษตรอินทรีย์ ระบบเกษตรธรรมชาติ ระบบไร่นาสวนผสม และเกษตรกรรมรูปแบบอื่นๆ มาใช้ในการทำการเกษตรอย่างจริงจัง
          3.) จัดตั้ง และพัฒนาศักยภาพกลุ่มเกษตรกร ตลอดจนเชื่อมโยงเครือข่ายภายนอก เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรในการเพิ่มรายได้ที่มั่นคงอย่างต่อเนื่อง
          4.) พัฒนา ปรับปรุง และฟื้นฟูทรัพยากรดิน น้ำ ตลอดจนปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่อย่างเหมาะสมและทั่วถึง
          5.) อนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลในระบบนิเวศน์และความอุดมสมบูรณ์ของปัจจัยผลผลิตทางการเกษตรอย่างยั่งยืน
          6.) สนับสนุนให้เกษตรกรและองค์กรเกษตรกรเข้าถึงทุน และแหล่งเงินทุนอย่างเพียงพอและเหมาะสม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตสินค้าเกษตร
          7.) ส่งเสริมงานวิจัย พัฒนา และถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรจากทุกภาคส่วน และนำสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพผลผลิตสู่มาตรฐานสากล

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ปฎิทินกิจกรรม