Top
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 2/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 2/2565
4 สิงหาคม 2565 อ่าน 8 ครั้ง

การประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (อ.พ.ก.) ครั้งที่ 2/2565

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ ตันติคะเนดี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเ...

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565
4 สิงหาคม 2565 อ่าน 9 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 4 สิงหาคม 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมตากสินมหาราช ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการผังเมืองจังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 ...

อ่านต่อ

การติดตามและขยายผลการแปรรูปพืชสมุนไพร ร่วมกับมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การติดตามและขยายผลการแปรรูปพืชสมุนไพร ร่วมกับมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์
25 กรกฏาคม 2565 อ่าน 35 ครั้ง

การติดตามและขยายผลการแปรรูปพืชสมุนไพร ร่วมกับมูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์

มูลนิธิกฤษณา ไกรสินธุ์ และสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ร่วมกับผู้แทนภาคเอกชนที่ให้การสนับสนุนและขับเคลื่อนงานในพื้นที่นำร่องปลูกพืชสมุนไพร หมู่ที่ 5 ตำบลสามหมื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ลงพื้นที่ติดตามและข...

อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565
18 กรกฏาคม 2565 อ่าน 48 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ครั้งที่ 2/2565

วันนี้ 18 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.30 น. นายเกรียงไกร โทนสังข์อินทร์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตาก (พ.ศ.2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ....

อ่านต่อ

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2565
30 มิถุนายน 2565 อ่าน 64 ครั้ง

การประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ครั้งที่ 3/2565

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน2565 เวลา 09.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นำทีมสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด...

อ่านต่อ
การตรวจสอบสต็อกตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2564/65 ครั้งที่ 8 (ประจำเดือนมิถุนายน 2565) ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจสอบสต็อกตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2564/65 ครั้งที่ 8 (ประจำเดือนมิถุนายน 2565)
29 มิถุนายน 2565 อ่าน 61 ครั้ง

การตรวจสอบสต็อกตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2564/65 ครั้งที่ 8 (ประจำเดือนมิถุนายน 2565)

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการตรวจสอบสต็อกตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2564/65 ครั้งที่ 8 (ประจำเด...

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
28 มิถุนายน 2565 อ่าน 54 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 28 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวกนกวรรณ ตันติคะเนดี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ...

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565
17 มิถุนายน 2565 อ่าน 66 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรอันเนื่องมาจากผลผลิตการเกษตร ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้อง...

อ่านต่อ

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565
16 มิถุนายน 2565 อ่าน 66 ครั้ง

การประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2565

วันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 9.30 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับดูแลการดำเนินการบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ระดับจังหวัด จังหวัดตาก...

อ่านต่อ
การอบรมโครงการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การอบรมโครงการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565
9 มิถุนายน 2565 อ่าน 91 ครั้ง

การอบรมโครงการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565

นางสาวกนกวรรณ ตันติคะเนดี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก พร้อมด้วยพนักงาน ร่วมฝึกอบรมโครงการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดตาก ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างวันที่ 9 - 10 มิถุนายน 25...

อ่านต่อ

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2565
8 มิถุนายน 2565 อ่าน 71 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัด) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 (กรอ.กลุ่มจังห...

อ่านต่อ
การประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตาก IG ปีงบประมาณ 2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตาก IG ปีงบประมาณ 2565
8 มิถุนายน 2565 อ่าน 77 ครั้ง

การประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตาก IG ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00-12.00 น. นายรุจ ศรีงาม สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ได้รับมอบหมายจากประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ให้เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ จังหวัดตาก ...

อ่านต่อ

การตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2564/65 ครั้งที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2564/65 ครั้งที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565
26 พฤษภาคม 2565 อ่าน 81 ครั้ง

การตรวจสอบสต็อกข้าวตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก ปี 2564/65 ครั้งที่ 7 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565

วันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก ลงพื้นที่ ณ โรงสีตั้งเสริมกิจ ม.1 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก ร่วมกับผู้แทนธนาคารพาณิชย์ของผู้ได้รับอนุมัติและคณะทำง...

อ่านต่อ
การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมืองตาก ครั้งที่ 1/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมืองตาก ครั้งที่ 1/2565
24 พฤษภาคม 2565 อ่าน 73 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมืองตาก ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 15.00 น. นายสุริยา มาเกิด ประธานคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมืองตาก ได้จัดการประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอเมืองตาก ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมสำนักงานสภาเกษตร...

อ่านต่อ

การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2565) ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2565)
23 พฤษภาคม 2565 อ่าน 74 ครั้ง

การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 (ประจำเดือนพฤษภาคม 2565)

วันที่ 23 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 ประจำเดือนพฤ...

อ่านต่อ
การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตกรรมตำบลวังประจบ ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตกรรมตำบลวังประจบ
20 พฤษภาคม 2565 อ่าน 72 ครั้ง

การจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตกรรมตำบลวังประจบ

สืบเนื่องจาก สภาเกษตรกรจังหวัดตากได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานจัดทำแผนพัฒนาอาชีพเกษตรกรในพื้นที่ตำบลวังประจบ พบว่า พืชเศรษฐกิจที่สำคัญในพื้นที่อันดับแรก ได้แก่ มันสำปะหลัง แต่จากการเก็บข้อมูลสะท้อนให้เห็น...

อ่านต่อ

การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอท่าสองยาง ครั้งที่ 1/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอท่าสองยาง ครั้งที่ 1/2565
20 พฤษภาคม 2565 อ่าน 71 ครั้ง

การประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอท่าสองยาง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 - 15.00 น. นายกรวีร์ ธรรมาภิวาท ประธานคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอท่าสองยาง ได้จัดการประชุมคณะทำงานสภาเกษตรกรระดับอำเภอท่าสองยาง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริ...

อ่านต่อ
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 2/2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 2/2565
19 พฤษภาคม 2565 อ่าน 77 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 2/2565

วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.30 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดตาก (ก.บ.จ.ตาก) ครั้งที่ 2/2565 เพื่อรับทราบโครงการศึก...

อ่านต่อ

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
9 พฤษภาคม 2565 อ่าน 104 ครั้ง

การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

วันนี้ (9 พ.ค. 65) เวลา 10.00 น. ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน พร้อมด้วยนางสาวกนกวรรณ ตันติคะเนดี หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก และพนักงาน เข้าร่วมนำเสนอและหารือแลกเปลี่ยนค...

อ่านต่อ
การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 ประจำเดือนเมษายน 2565 ข่าวสารงานสภาเกษตรกร
การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 ประจำเดือนเมษายน 2565
6 พฤษภาคม 2565 อ่าน 97 ครั้ง

การตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 ประจำเดือนเมษายน 2565

วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. นางสาวโสภาพรรณ กาสมสัน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดตาก เข้าร่วมการตรวจสอบสต็อกมันสำปะหลังตามโครงการชดเชยดอกเบี้ยในการเก็บสต็อกมันสำปะหลัง ปีการผลิต 2564/65 ประจำเดือนเมษ...

อ่านต่อ

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ปฎิทินกิจกรรม